ردیاب سمیا

این سامانه وظیفه مدیریت و رصد هوشمندانه حمل و نقل خودروهای سازمانی و شرکتی را بر عهده دارد و کاربران با استفاده از یک عدد دستگاه الکترونیکی با نام تجاری Z/2 که بر بستر اینترنت اشیا می باشد و اپلیکیشن و وب اپلیکیشن موقعیت یاب سمیا می توانند کلیه خودروهای سازمانی را رصد و پایش نمایند.

  • جزئیات

در این سامانه بنگاه های اقتصادی می توانند مسیر تردد و پیمایش و میزان توقف خودروهای خود را بر روی نقشه مشاهده نمایند. همچنین می توانند میزان سوخت مصرفی، میزان پیمایش و توقف وسایط نقلیه سازمانی را کنترل و مدیریت نمایند و در میزان سوخت مصرفی و مسیر پیمایش صرفه جویی نمود. همچنین مسیرهای مناسب را برای وسایط نقلیه درون سازمانی در نظر گرفت.