سامانه ارزشیابی کارکنان سمیا

این سامانه که جزئی از پلت فرم مدیریت هوشمند کسب و کار و بخشی از شبکه اجتماعی – تعاملی نیروی کارمتخصص نیز می باشد. این سامانه به منظور ارزشیابی کارکنان شاغل شرکت ها مطابق با استانداردهای روز ارزشیابی و ارزیابی کیفی کارکنان و نیروی انسانی شرکت ها طراحی و پیاده سازی شده است.

  • جزئیات

ما در این سامانه ضمن ارزشیابی کارکنان شرکت ها و ارائه نتایج این ارزیابی ها به مدیران، به دنبال این همستیم که بهروری در نیروی انسانی سازمان ها و شرکت ها را افزایش دهیم و ضعف ها و اشکالات بخش نیروی انسانی شرکت ها را برطرف نموده و سرمایه انسانی شرکت ها را بسیار کارآمدتر و بازده کاری آنان را افزایش دهیم